Monday, 2022-12-05, 17:35
Welcome Guest | RSS
[New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: san_i, vaxo_ugu  
Geo Ad™ Forum » Files GeoAd » Games » THE MUMMY (the game)
THE MUMMY (the game)
san_iDate: Friday, 2008-02-01, 21:20 | Message # 1
Major-general
Group: Moderators
Messages: 331
Reputation: 7
Status: Offline

თამაშის შესახებ:

EXCLUSIVE

სახელწოდება: The Mummy
გამოსვლის წელი: 2000
ჟანრი: Action (Shooter) / Adventure / 3D / 3rd Person/Horror
გამომცემელი: Rebellion Developments è Universal Interactive Studios
ენა: მხოლოდ რუსული
პლატფორმა: PC

თამაშის მოკლე აღწერა:

Ýòî ïîòðÿñàþùàÿ, çëîâåùàÿ è çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ. Âàì ïðåäñòîèò ïóòåøåñòâèå â ïóñòûíþ ñ ýêñïåäèöèåé èñêàòåëåé ñîêðîâèù. Îòûñêàâ "Ãîðîä Ìåðòâûõ", îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè ñëó÷àéíî âîñêðåøàþò èç ìåðòâûõ ïðîêëÿòîãî Åãèïåòñêîãî Æðåöà, êàçíåííîãî ñëóãàìè ôàðàîíà è çàáàëüçàìèðîâàííîãî çàæèâî. Âîñêðåñèâ ýòî ×óäîâèùå, íàøè ãåðîè îáðåêàþò âåñü ìèð íà "Äåñÿòü Åãèïåòñêèõ Ïðîêëÿòèé" (Êîíåö Ñâåòà). Îñòàíîâèòü Åãî è íå äàòü ìèðó ïîãèáíóòü - âàøà öåëü â ýòîé èãðå.
Èãðà ïîñòàâëåíà ïî îäíîèìåííîìó ôèëüìó.

თამაშის თავისებურებები:

სათამაშოდ აუცილებელია დისკი(იმიჯი) იდოს დრაივში.

მოთხოვნები სისტემისადმი:

Windows 95/98/XP
Pentium 200MMX
32 Mb RAM
3D Card SVGA card
Sound Blaster 16 compatible sound card

Gadmocera


Bank Of Georgia
 
shako0lpDate: Monday, 2008-02-11, 15:33 | Message # 2
Major-general
Group: Moderators
Messages: 440
Reputation: 1
Status: Offline
euuuufff!!! happy happy happy es ra chagigdia! romel saukuneshi vart to! happy happy ra drois mumiaa!!! soni-1-is pristavkebi tu akvt vinmes darchenili gadaceret!!! happy happy

f**k all art thieves!!!!
 
Geo Ad™ Forum » Files GeoAd » Games » THE MUMMY (the game)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright MyCorp © 2022 Free web hostinguCoz