Friday, 2018-06-22, 15:00
Welcome Guest | RSS
[New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Forum moderator: zvio, Hushta, shako0lp  
Geo Ad™ Forum » Tematuri Ganyopileba » Avtomobilebi » HONDA
HONDA
HushtaDate: Monday, 2008-01-28, 19:15 | Message # 76
Major-general
Group: Moderators
Messages: 364
Reputation: 0
Status: Offline
http://www.youtube.com/watch?v=jccYGb9rB1o&NR=1 loooooooooool sad aparkingebs naxet ra magaria s2000.

MTAVARIA GHIRSEBA! DA SXVA YVELAFERI DANARCHENIA !
 
HushtaDate: Tuesday, 2008-01-29, 01:03 | Message # 77
Major-general
Group: Moderators
Messages: 364
Reputation: 0
Status: Offline
მოკლედ მოვრჩი ვიდეოებს და სისულელეებს რაც ბავშვებისთვისდა გადავედი საქმეზე:

ეს არის "იაპონური ფერარი" ასე ეწერა ერთ-ერთ სტატიაში. ეს მოდელი პირველად ტოკიოში 2003 წლის შემოდგომაზე წარსდგა ხალხის წინაშე. ეს არის ჰონდას სუპერქარი რომელიც გაკეთებულია F1 სტილში, 6 სიჩქარიანი კოლოფი, ძრავი მთლიანად აგებულია ალუმინისგან, ამ მანქანას სარკეების მაგივრად აქვს კამერები რომელიც მოთავსებულია სარკის მაგივრად, მისი ინტერიერი მოწყობილი ტყავის ნაჭრებისგან, მთლიანად კონსტრუქცია შედგება ალუმინს ფაქიზი ნაწილისაგან და ნახშირბადის ნაწილებით, კარები გაკეთებულია მაკრატელის სტილში ეს ყველაფეი კი მანქანას ანიჭებს Supercar-ის სტატუსს. შემდეგ 2005 წლის ივლისში Takeo Fukui-მ კომენტარი გააკეთა და თქვა რომ 2007 ~ 2009 წლისთვის განახლებულ HSC რომელსაც V10 ექნება დამზადებული იქნება Honda Racing F1-მიერ დიზაინი თქვენ შეაფასეთ:

უკვე საკმაოდ ძველი მოდელია და განახლება იქნება როგორც უკვე ვთქვი. და რომელსაც საკმაოდ მძლავრი ფორმულა 1_ის ძრავი ექნება ფერარი ენცოს მსგავსად.

http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_HSC
http://www.rsportscars.com/eng/cars/honda_hsc.aspMTAVARIA GHIRSEBA! DA SXVA YVELAFERI DANARCHENIA !
 
GeoAdDate: Tuesday, 2008-01-29, 01:07 | Message # 78
Admin
Group: Administrators
Messages: 782
Reputation: 6
Status: Offline
სერიოზულია ძაან ვაღიარებ.

Quote (Hushta)
Takeo Fukui
ეს ვინ არი?


ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა
 
HushtaDate: Tuesday, 2008-01-29, 01:10 | Message # 79
Major-general
Group: Moderators
Messages: 364
Reputation: 0
Status: Offline
fukui? biggrin http://en.wikipedia.org/wiki/Takeo_Fukui

MTAVARIA GHIRSEBA! DA SXVA YVELAFERI DANARCHENIA !
 
HushtaDate: Tuesday, 2008-01-29, 01:20 | Message # 80
Major-general
Group: Moderators
Messages: 364
Reputation: 0
Status: Offline
ესეიგი ესაც ჩვენი ახალი ცრვ !
თბილისშიც ბლომად დადიან ეს ჰონდები ძირითადად 98 წლისები და გაგიგიათ მაინც !
ხოდა მოკლედ ყველა მხრივ მაგარი მანქანაა ჯერ დავიწყოთ მოხერხებულობითა და სიდიდით გინდ სსალონის გინდ საბარგულის, დიზაინი შიგნიტა სალონის სულ შეცვლილია და უფრო ახალგაზრდულლ სტილში არის გაკეთებული + სერიოზული აუდიო სისტემა რომელიც კიდევ უფრო აახალგზდავებს .
ბაზავოიში ამქნანა ღირს 31.000 რაც ბევრად ნაკლებია ვიდრე ტავისი ევროპელი მეგობრების მანქანები, მაგრამ ასევე არის ეგზეკუტივი ვერსია ნუ ცხოვრების ყველა მშვენებით ჯამში 39.000 ჯდება და ძაან სერიოზულ ნავაროჩეენი არის ჯამში.
კარობრეკი არის 5 -იანი ავტომატი და 6 იანი რუჩნოი ძრავები კი ჯერ მარტო ერთია სამწუხაროდ ცოტა სუსტი ტონანახერიანი პოლნიპრივოდისთვის ხოდა მალე ახალი ძრავებსაც ვნახავთ იმედია
ამჟამად მარტო არის 2.0 i-VTEC-ი 160 ცხენის ძალით და 200-ზე მეტი მბრუნავი მომენტით.MTAVARIA GHIRSEBA! DA SXVA YVELAFERI DANARCHENIA !
 
HushtaDate: Tuesday, 2008-01-29, 01:26 | Message # 81
Major-general
Group: Moderators
Messages: 364
Reputation: 0
Status: Offline
CR-Z არის CR-X_ის ძველი მოდელი რომელზეც ჰონდამ გამოუშვა ახალი მანქანა.

Êîíöåïòóàëüíûé ñïîðòêàð Honda CR-Z
Honda ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ïåðâûå èçîáðàæåíèÿ åùå îäíîãî ñâîåãî êîíöåïòà èç òåõ 18-òè, êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëåíû êîìïàíèåé â ýòîì ãîäó íà Tokyo Motor Show. Êîíöåïòêàð íîñèò íàçâàíèå Honda CR-Z è ÿâëÿåòñÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïðååìíèêîì ïîïóëÿðíîãî â 1980-90-õ ãîäàõ õýò÷áåêà Honda CRX. Êîìïàíèÿ ïîêà íå îáíàðîäîâàëà íèêàêîé òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ñâîåì íîâîì êîíöåïòêàðå, íî èçâåñòíî, ÷òî ýòî áóäåò íåáîëüøîé ëåãêîâåñíûé ñïîðòèâíûé àâòîìîáèëü ñ ãèáðèäíûì äâèãàòåëåì è èñïîëüçîâàíèåì ðÿäà òåõíîëîãèé äëÿ çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû, â ò.÷. ñíèæåííûìè âûáðîñàìè óãëåêèñëîãî ãàçà. Èç ýëåìåíòîâ âíåøíåãî äèçàéíà âûäåëÿþòñÿ íåîáû÷íîé ôîðìû çåðêàëà è LED-ôàðû. Äèçàéí ñàëîíà CR-Z îòâå÷àåò êîíöåïöèè «Hi-tech + ñïîðò» è òàêîé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ î÷åíü ôóòóðèñòè÷íîé ïðèáîðíîé ïàíåëè ñ íåîíîâîé ïîäñâåòêîé â ñî÷åòàíèè ñ ïðîñòîðíîñòüþ ñàëîíà è ñòåêëÿííîé êðûøåé. Áîëüøàÿ ãàëåðåÿ ôîòî – äàëåå.

ესეც სურათები:

MTAVARIA GHIRSEBA! DA SXVA YVELAFERI DANARCHENIA !
 
GeoAdDate: Tuesday, 2008-01-29, 01:26 | Message # 82
Admin
Group: Administrators
Messages: 782
Reputation: 6
Status: Offline
მაგარი როჟა ყოფილა ტაკეო რას ერჩი? ვახო მაგის მაგივრად რო იყო რას იზავდი? smile

ეს ცრვ კიდე არ მევასება დიზაინით და მომკალი რა. bash


ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა
 
HushtaDate: Tuesday, 2008-01-29, 01:34 | Message # 83
Major-general
Group: Moderators
Messages: 364
Reputation: 0
Status: Offline
ეს არის როგორც ცნობილია ACURA NSX 2008
რომელსაც აქვს:
V10, 4.5 ლიტრიანი ძრავი რომელიც 550 ცხ გამოიმუშავებს

პ.ს. შედარებისთვის ბმჭ_ს ყველაზე მძლავრი ძრავია: V10, 5 ლიტრიანი ძრავი რომელიც 500 ცხ გამოიმუშავებს, ანუ ჰონდა ნახევარი ლიტრით ნაკლებია და 50 ცხენით მეტი. აი სად გაედო ბმჭ_ს ძრავს. 100 ცხენით ჯობს უხეშად რომ ვთქვათ.

დიზაინი დიდი ვერაფერი სასწაული ვერაა:MTAVARIA GHIRSEBA! DA SXVA YVELAFERI DANARCHENIA !
 
HushtaDate: Tuesday, 2008-01-29, 01:41 | Message # 84
Major-general
Group: Moderators
Messages: 364
Reputation: 0
Status: Offline
Quote
ვახო მაგის მაგივრად რო იყო რას იზავდი?

გამოვუშვებდიდ 4.0 9000@ბრუნიან ძრავს რომელზეც დავაყენებდი 6 სიჩქარიან მექანიკურ კოლოფს და იქნებოდა 2 კარიანი, ექნებოდა რაც შეიძლება ნაკლები ელექტროობა და არანაირი ჰიბრიდული ძრავები, იქნებოდა კარერა გტ_ს პონტში და იქნებოდა კვადრო რომელსაც გადავანაწილებდი 70% წინ და 30% უკან. დიზაინს რაიმე ორიგინალურს შევუკვეთავდი მაგრამ არა ძალიან თანამედროვეს. უფრო ძველებური სტილისას. აი მერე გენახა გაყიდვები happy

თან 4.0 9000@ბრუნზე ჩემი ვარაუდით უნდა ავიდეს სადღაც 800 ცხენამდე ან 1000მდე დაახლოებით.


MTAVARIA GHIRSEBA! DA SXVA YVELAFERI DANARCHENIA !
 
shako0lpDate: Tuesday, 2008-01-29, 12:50 | Message # 85
Major-general
Group: Moderators
Messages: 440
Reputation: 1
Status: Offline
cr-v aravairad ar mevaseba! dzaan bandzia chemi azrit! cr-z kidev vidze ar momcons da saloni rulavs!!!!
is kidev hondas superccari kaia, magram vidze ferarisgan gansxvavebuli dizaini unda sheekmnat! ise egec magaria da acura kidev magrad damevasa yvelanairad!!! biggrin biggrin biggrin


f**k all art thieves!!!!
 
GeoAdDate: Wednesday, 2008-01-30, 15:09 | Message # 86
Admin
Group: Administrators
Messages: 782
Reputation: 6
Status: Offline
Hushta,

შენი აზრით გამართლებული იქნებოდა მარკეტინგულად? ანუ ბაზარი შასწავლილი გაქვს უკვე? smile smile smile


ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა
 
shako0lpDate: Thursday, 2008-01-31, 02:07 | Message # 87
Major-general
Group: Moderators
Messages: 440
Reputation: 1
Status: Offline
ეს შენ რაკეტის შექმნა გინდა??? happy happy happy happy

f**k all art thieves!!!!
 
magdaDate: Monday, 2008-03-24, 17:44 | Message # 88
Major-general
Group: Moderators
Messages: 356
Reputation: 0
Status: Offline
hushta

good good good

 
HushtaDate: Wednesday, 2008-03-26, 10:39 | Message # 89
Major-general
Group: Moderators
Messages: 364
Reputation: 0
Status: Offline
http://forum.ge/?f=50&showtopic=33834412 amas uyuret ra! ra manqanaa tu gaigebt aba?

MTAVARIA GHIRSEBA! DA SXVA YVELAFERI DANARCHENIA !
 
Geo Ad™ Forum » Tematuri Ganyopileba » Avtomobilebi » HONDA
Search:

Copyright MyCorp © 2018 Free web hostinguCoz